Chat with us, powered by LiveChat
Ontslagjuristen. Zeker nu.

Neem contact op

Hulp nodig? Contact ons

Bij ons sta je op de eerste plaats. Onze juristen beantwoorden graag je vragen. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

Vandaag vanaf 09:00 Bel: 085 2500 107
91,1% kreeg een betere deal

Haal meer uit je ontslag.

Ontslag via Kantonrechter

Shyreen
Jurist bij JRST Ontslagjuristen
“Wij helpen je met advies”
TrustPilot
uit 682 beoordelingen

De werkgever kan om verschillende redenen de kantonrechter tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken. Dat kan zelfs wanneer je ziek bent. Anderzijds moet de werkgever een aantal beginselen respecteren. Denk maar aan de ontslagverboden waar ook de kantonrechter rekening mee moet houden. Het loont bijna altijd de moeite om jouw verweer vooraf goed vorm te geven. Meer zelfs: de afgelopen zeventien jaar wisten we bij JRST zo ruim 97% tevreden klanten te bekomen.

Haal ook meer uit je ontslag

Bespreek je ontslag gratis met ons. Maak weloverwogen keuzes en laat je door ons bijstaan.

Onze Aanpak & Tarieven

  • 91,1% kreeg een betere deal
  • Gemiddeld €8700 meer vergoeding
  • Altijd je eigen JRST-Jurist
  • 17+ jaar ervaring in Ontslag
Bekend van:
  • Telegraaf
  • Het Financieele Dagblad
  • RTL4
  • Volkskrant
  • NPO Radio 1

Onze checklist.

Wat moet ik doen?

Bij een ontslag via de kantonrechter tracht de werkgever de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Vaak zal de werkgever disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie aanhalen. Zo'n situatie hoeft echter niet aan jouw rechten te toornen. Meer zelfs: meestal blijf je gewoon recht hebben op een transitievergoeding. Het is wel belangrijk dat je tijdig jouw verweer indient en jouw motivering goed afweegt. Met meer dan zeventien jaar ervaring op de teller staat JRST jou graag bij. Via onderstaande twee vragenlijsten kan je nagaan of verweer tegen het ontbindingsverzoek slaagkans heeft.

Vragenlijst ontslag wegens disfunctioneren

In de praktijk moet je je hier verschillende vragen stellen. Op basis van die vragen kan je de succeskans van het verweer alvast nagaan.

In de eerste plaats moet worden nagegaan of de ontbinding verband houdt met een opzegverbod. Denk bijvoorbeeld aan het lidmaatschap van een vakbond of het weigeren van zondagsarbeid. Ook indien het disfunctioneren voortvloeit uit ziekte of uit een arbeidshandicap, is de ontbinding niet mogelijk. Wellicht zal een deskundigenoordeel uitsluitsel moeten bieden.

In een volgende fase zal je nagaan of het disfunctioneren het gevolg is van slechte arbeidsomstandigheden. Zo moet de werkgever voldoende zorg besteden aan jouw arbeidsomstandigheden en veiligheid. Indien de werkgever in gebreke bleef met de vervulling van die zorgplicht, zal de kantonrechter geen ontbinding uitspreken. Hetzelfde geldt indien de werkgever zich onvoldoende zou ingespannen hebben om jou binnen het bedrijf te herplaatsen. Zo komen niet alleen vacante functies in aanmerking voor een herplaatsing, maar ook functies die ingenomen worden door uitzendkrachten of AOW-gerechtigden.

Tot slot is er dan weer het dossier van de werkgever. Zo moet de werkgever het disfunctioneren voldoende aannemelijk hebben gemaakt en dient het dossier voldoende goed opgebouwd te zijn. Zo zal het dossier moeten aantonen dat je voldoende tijd gekregen hebt om het functioneren te verbeteren. Onze ontslagspecialist zal alvast nagaan waar er mogelijkheden liggen.

Vragenlijst ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Bij een ontslag omwille van een verstoorde arbeidsrelatie moet de werkgever aangeven waarom de arbeidsrelatie verstoord is, wat de gevolgen ervan zijn, welke pogingen de werkgever ondernomen heeft om de relatie te herstellen en waarom dat niet mogelijk is.

Ook hier moeten we ons duidelijk verschillende vragen stellen. Zo kunnen we ons natuurlijk vragen stellen bij de ernst van de verstoring of kunnen we aanhalen dat er wel heel magere herstellingspogingen ondernomen werden. Ook het ontbreken van een poging tot het verbeteren van de werkrelatie, kan een interessant argument zijn.

Hoe dan ook mag het duidelijk zijn dat een verstoorde arbeidsrelatie niet volstaat. Het moet immers gaan om een 'ernstige' verstoring. In de praktijk biedt dat heel wat beoordelingsmarge waar de ontslagspecialisten van JRST graag mee aan de slag gaan.

Wat moet ik weten?

De procedure via de kantonrechter verloopt snel en transparant. Men kiest duidelijk voor een laagdrempelige sfeer. Anderzijds is de beslissing van de kantonrechter wel bindend voor de partijen, hoewel beroep nog steeds mogelijk is.

Procedure bij ontslag via de kantonrechter

Bij een procedure via de kantonrechter zal de werkgever een verzoekschrift indienen. De kantonrechter brengt jou hiervan op de hoogte en biedt jou een termijn om hierop een verweerschrift in te dienen. Vervolgens zal de kantonrechter dit op basis van het verzoek- en verweerschrift mondeling behandelen, om enkele weken later zijn uitspraak te doen.

Beroep tegen uitspraak kantonrechter

Je hoeft niet automatisch akkoord te gaan met de beslissing van de kantonrechter. Zo heb je ook na de beslissing van de kantonrechter nog drie maanden de tijd om een beroep in te dienen. Tijdens een gratis adviesgesprek gaan de juristen van JRST na of zo'n beroep al dan niet opportuun is.

Waar heb ik recht op?

Bij een ontslag via de kantonrechter zijn jouw rechten afhankelijk van jouw verwijtbaarheid. Ook voor de werkgever is dat het geval. Meer zelfs: indien de werkgever ernstig verwijtbaar handelde, kan je zelfs aanspraak maken op een billijke vergoeding.

Opzegtermijn

Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst vindt niet meteen ingang bij de uitspraak van de kantonrechter. De kantonrechter zal immers nog steeds rekening houden met de opzegtermijn. Wel kan de kantonrechter de opzegtermijn verrekenen met de procesduur. Wel is het zo dat de rechter bij ernstig verwijtbaar handelen hiervan kan afwijken en de overeenkomst per direct kan ontbinden. Wel kan het UWV dan met een fictieve opzegtermijn rekening houden.

Transitievergoeding

Indien het ontslag jou niet verwijtbaar is en je meer dan 24 maanden in dienst bent, behoud je gewoon het recht op een transitievergoeding. De exacte hoegrootheid van die vergoeding is afhankelijk van jouw salaris, leeftijd en het aantal dienstjaren. Beslist de rechter dat je ernstig verwijtbaar handelde? Dan kan de rechter de transitievergoeding gewoon achterwege laten.

Billijke vergoeding

Soms kan een verstoorde arbeidsrelatie het gevolg zijn van het gedrag van een werkgever. Zo kan de werkgever bewust aansturen op een verstoring van jullie arbeidsrelatie. Bij dergelijke ernstig verwijtbaar handelen kan de kantonrechter jou een billijke vergoeding toekennen. De exacte grootte van die vergoeding is afhankelijk van de concrete omstandigheden en de geleden schade. In het geval van seksuele intimidatie met psychische gevolgen kunnen we bijvoorbeeld aannemen dat de billijke vergoeding een stuk hoger zal zijn. Voor de begroting van de te vorderen vergoeding staan de specialisten van JRST jou graag bij.

WW-uitkering

Ook bij een ontbinding via de kantonrechter heb je recht op een WW-uitkering indien je aan de geldende voorwaarden voldoet. Wel is een en ander afhankelijk van de concrete omstandigheden. Zo past men de fictieve opzegtermijn toe voor het bepalen van het openen van het recht op een WW-uitkering. Pro forma procedures zijn voor de WW-uitkering niet meer interessant, maar uiteraard kan het voeren van een gericht verweer nog heel wat andere voordelen met zich meebrengen.

Laat je bijstaan.

Durf in verweer te gaan

Het aantal afgewezen ontbindingsverzoeken zou oplopen tot dertig procent. Bovendien kan dat cijfer sterk oplopen, zeker indien buitengerechtelijk een akkoord kan worden gevonden. Of het ontbindingsverzoek nu afgewezen wordt of niet: een goed verweer kan vaak wonderen verrichten. Niet voor niets kunnen wij van JRST in meer dan 90% van de gevallen betere resultaten bekomen.

Of zo'n succespercentages ook voor jouw dossier mogelijk zijn? Tijdens een gratis en vrijblijvend adviesgesprek gaat onze ontslagspecialist een en ander met jou na en geven we transparant aan wat we voor jou kunnen betekenen.

Bespreek je ontslag met ons

Neem contact op