Chat with us, powered by LiveChat
Ontslagjuristen. Zeker nu.

Neem contact op

Hulp nodig? Contact ons

Bij ons sta je op de eerste plaats. Onze juristen beantwoorden graag je vragen. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

Vandaag vanaf 09:00 Bel: 085 2500 107

Algemene voorwaarden JRST

JRST is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30175452 en is gevestigd op Dunantstraat 8 te (3024 BC) Rotterdam.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. JRST is een handelsnaam van Klantenservice.info B.V.
 3. JRST tevens inhoudende alle in dienst zijnde werknemers en derden die door en/of namens JRST zijn ingehuurd.
 4. Cliënt: degene die een overeenkomst met JRST aangaat en/of opdracht geeft tot het verrichten van een of meerdere juridische diensten of die producten afneemt via de website.
 5. Juridische dienst: de dienst die JRST aanbiedt is rechtshulp bij het (aankomend) ontslag van Cliënt.
 6. Opdracht: de uitvoering van de Overeenkomst door JRST of een door JRST ingeschakelde deskundige terzake het uitvoeren van de opdracht, te weten rechtshulp.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening op afstand waartoe Cliënt opdracht heeft gegeven.
 8. Website: de website die JRST gebruikt is https://www.JRST.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van JRST, elke offerte/aanbieding en overeenkomst die tot stand komt tussen een gebruiker van de Website en/of Cliënt en JRST en alle rechtshandelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal JRST aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van JRST is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties kan afwijking van de algemene voorwaarden schriftelijk met JRST worden overeengekomen.
 4. JRST en alle (rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht van Cliënt zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt de offerte/aanbieding heeft aanvaard.
 2. Indien Cliënt het aanbod heeft aanvaard langs elektronische weg door de bestelde dienst te bevestigen, bevestigd JRST onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg (per e-mail).
 3. JRST is niet gehouden aan een aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 4. JRST kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of Cliënt aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede het aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien Cliënt hieraan niet voldoet, is JRST gerechtigd om een overeenkomst te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te stellen.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden en nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, treden partijen in overleg en zullen partijen de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Indien de aanpassing van de overeenkomst tevens financiële consequenties heeft, zal JRST, Cliënt daarover zo spoedig mogelijk informeren.
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de dienst binnen de bedenktermijn van 14 dagen wordt geleverd.

Artikel 4 – Juridische diensten

 1. Intakegesprek: tijdens dit gratis en vrijblijvende gesprek, bespreekt Cliënt zijn situatie op basis waarvan er, al dan niet in overleg met Cliënt, een aanbod wordt gedaan met de voor hem benodigde rechtshulp.
 2. Pakket 1 “Juridische check”. Cliënt dient de gevraagde stukken en documentatie op te sturen op basis waarvan een juridische check wordt uitgevoerd inhoudende: de beoordeling van de vaststellingsovereenkomst, toetsing van de ontslag- en/of transitievergoeding en controle van het recht van Cliënt op WW. Eventuele verbeterpunten worden besproken met Cliënt.
 3. Pakket 2 “Zelf onderhandelen”: Cliënt ontvangt een juridische check van de door hem opgestuurde stukken en ontvangt daarbij standaardcorrespondentie die hij zelf dient in te vullen en te versturen aan zijn werkgever. JRST geeft daarbij een voorstel van de vervolgopties. Cliënt heeft recht op 4 telefonische besprekingen na een reactie van de werkgever. De definitieve vaststellingsovereenkomst wordt tot slot gecontroleerd door JRST.
 4. Pakket 3 “Zaak uit handen geven”. JRST voert een juridische check uit en bespreekt met Cliënt de te volgen strategie. JRST onderhandelt namens Cliënt met werkgever waarbij Cliënt tussentijds op de hoogte wordt gehouden. Alle overeengekomen afspraken worden vastgelegd in de (nieuwe) vaststellingsovereenkomst.
 5. Cliënt kan het door hem gekozen pakket upgraden naar het volgende pakket indien hij gebruik maakt van pakket 1 of 2. De meerkosten die hieraan verbonden zijn, dient hij binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen. Het downgraden van een pakket is niet mogelijk.
 6. De diensten van JRST zijn beperkt tot het buitengerechtelijk onderhandelen met de Werkgever van Cliënt. Indien blijkt dat een gerechtelijke procedure gevoerd moet worden, al dan niet op verzoek van Cliënt of Werkgever, worden hiervoor extra kosten (op basis van een uurtarief) gerekend welke niet in de aangegeven prijs zijn opgenomen. Indien een advocaat noodzakelijk is, wordt de zaak aan een advocaat overgedragen en dient Cliënt met de advocaat een nieuwe overeenkomst te sluiten.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. JRST voert de overeenkomst uit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid die verwacht mag worden van een goed opdrachtnemer.
 2. De uitvoering van de diensten en/of producten kunnen geheel of gedeeltelijk door derden worden verricht indien dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien er sprake is van een gefaseerde uitvoering, of zolang de informatie van Cliënt niet door JRST is ontvangen, zal de uitvoering van de dienst opgeschort zijn tot het moment dat de gevraagde informatie en gegevens ontvangen zijn door JRST. Vanaf dat moment vangt de termijn voor de oplevering aan.
 4. JRST behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de diensten op te schorten of geheel te stoppen indien Cliënt zich niet gehouden heeft aan zijn betalingsverplichting of de gevraagde informatie en/of gegevens niet of niet tijdig en/of volledig aanlevert.
 5. JRST voert haar diensten uit naar Nederlands recht. De documenten zijn opgesteld in het Nederlands, naar Nederlands recht. De documenten zijn niet geschikt voor internationaal gebruik. Cliënt verklaart zich te zullen onthouden van internationaal gebruik van de diensten en/of documenten.
 6. Indien Cliënt de overeenkomst annuleert terwijl JRST reeds begonnen is met de uitvoering van haar werkzaamheden, is Cliënt gehouden om de werkzaamheden tegen het uurtarief te vergoeden.

Artikel 6 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door JRST of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft JRST recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door JRST bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is JRST gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. JRST spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan JRST.
 5. De aard van de werkzaamheden van JRST brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart JRST nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en JRST.

Artikel 7 – Gebruik van de Website

 1. Elke gebruiker van de Website en Cliënt is gebonden aan deze algemene voorwaarden door de website te gebruiken. Elke gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigen gebruik van de website. Gebruikers van de website dienen zorgvuldig om te gaan met de rechten die toekomen aan JRST en de andere gebruikers van de website.
 2. JRST heeft te allen tijde het recht om de website aan te passen of onderdelen te verwijderen.
 3. Cliënt en gebruikers van de Website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie en getoonde tarieven op de website, of de gevolgen van via die informatie ontstane overeenkomsten.

Artikel 8 – Tarieven en betaling

 1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van JRST, dient Cliënt de diensten binnen de gestelde betalingstermijn te betalen. Cliënt kan slechts in aanmerking komen voor facturatie achteraf indien een aanvraag hiertoe is beoordeeld en goedgekeurd door JRST. Alle getoonde bedragen zijn inclusief BTW maar exclusief overige kosten (inzage handelsregister, Kadaster, deurwaarderskosten etc.), tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Indien Cliënt overeengekomen is om de betaling in meerdere termijnen te voldoen, dient Cliënt de daarbij bijkomende administratiekosten op de eerste factuur te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn.
 3. JRST kan directe kosten die in verband staan met het verlenen van de diensten aan Cliënt in rekening brengen indien JRST dergelijke kosten heeft gemaakt. Kosten die hieronder vallen zijn onder andere, maar niet beperkt tot kosten van deskundigen en/of hulppersonen, uittreksels uit het Handelsregister en Kadaster, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, koeriersdiensten en kosten van internationale telefoongesprekken. JRST zal Cliënt hierover informeren.
 4. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden en/of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is JRST gerechtigd om deze kosten, na overleg met Cliënt, in rekening te brengen bij Cliënt. De diensten worden geleverd onder het “fair use” policy, welke overschrijding van het fair use enkel ter beoordeling aan JRST toekomt.
 5. JRST is te allen tijde gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Cliënt tijdig geïnformeerd zal worden.
 6. Indien Cliënt ervoor kiest om de gevraagde diensten “met spoed” te krijgen, is Cliënt verplicht om vooraf de diensten te betalen. Voor Spoedzaken kan een hoger tarief gevraagd worden. JRST kan pas aan de slag gaan als de betaling op haar rekening staat, of Cliënt een bewijs van betaling stuurt.

Artikel 9 – Incassobeleid

 1. Wanneer Cliënt niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Cliënt na een nadere ingebrekestelling in verzuim en zal Cliënt een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal JRST na een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 5%) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. artikel 241 Rv. Het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien JRST meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 10 – Overmacht

 1. JRST is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van JRST wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van JRST, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan JRST zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van JRST buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 11 – Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van juridische diensten en/of uitvoeren van opdrachten door JRST (of door haar ingeschakelde derden of anderszins) leidt tot aansprakelijkheid van JRST, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid van JRST zal nooit meer belopen dan het honorarium dat Cliënt in het voorafgaande jaar aan JRST heeft betaald.
 2. JRST is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 3. JRST is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 4. JRST staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens JRST verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 5. Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt tot gevolg heeft dat JRST een (rechts)persoon inschakelt om werkzaamheden in de gegeven opdracht te verrichten en die buiten de Europese Unie is gevestigd, zal JRST niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze partij zijn gemaakt.
 6. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en antwoorden. Het gebruik van de door JRST opgestelde juridische documenten komt hierdoor voor rekening en risico van Cliënt zelf. JRST sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door haar opgestelde juridische documenten. Ook is enige aansprakelijkheid van JRST uitgesloten terzake overeenkomsten waar JRST niet bij betrokken is geweest.
 7. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van JRST vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij JRST binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 12 – Juistheid en/of volledigheid van informatie

 1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van zijn gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan JRST verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Cliënt hiervoor verantwoordelijk.
 2. Cliënt vrijwaart JRST van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

Artikel 13 – Vrijwaring

 1. Cliënt vrijwaart JRST voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Cliënt verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 2. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan JRST verstrekt, garandeert Cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 – Geheimhouding

 1. JRST en Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien JRST op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en JRST zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is JRST niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen JRST en Cliënt ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 15 – Privacy

 1. JRST gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze Privacy- en cookieverklaring.

Artikel 16 – IE-rechten en auteursrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van (elektronische) informatie of ter beschikking gestelde producten/documenten berusten uitsluitend bij JRST en de auteur.
 2. De documenten die Cliënt afneemt zijn uitsluitend bedoeld voor het eigen gebruik van Cliënt. Het is Cliënt verboden om de stukken waarop de IE- en auteursrechten van JRST rusten anders te gebruiken dan overeengekomen. Deze stukken mogen niet door Cliënt of derden geopenbaard en/of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van JRST.

Artikel 17 – Klachten

 1. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van JRST of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@JRST.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil JRST de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. JRST zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen JRST en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. JRST kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. JRST zal een wijziging van de algemene voorwaarden als bericht op haar Website publiceren.
 3. Alle geschillen tussen JRST en Cliënt worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

 

Productvoorwaarden juridische diensten ten aanzien van ontslag

Wat doen we voor jou?

Met pakket 1 krijg je een juridische check van jouw vaststellingsovereenkomst. Hierbij gaan we kijken of het voorstel van jouw werkgever in jouw voordeel is en waar je mogelijk nog winst kan behalen. Een belangrijk aspect is dat je bijvoorbeeld recht hebt op een WW-uitkering.

In pakket 2 krijg je een juridische check van jouw vaststellingsovereenkomst en geven we je een voorstel over jouw vervolgopties. Daarbij ontvang je van ons standaardcorrespondentie die je zelf aan je werkgever stuurt.  Wij geven je feedback op de reacties van jouw werkgever. Tot slot doen we nog een laatst check van jouw vaststellingsovereenkomst.

In pakket 3 voeren we een juridische check uit, en nemen we jouw zorgen uit handen. Wij stellen samen een strategie op en vervolgens gaan wij voor je onderhandelen met jouw werkgever. Je wordt door ons op de hoogte gehouden van de voortgang. Alle gemaakte afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Wanneer stopt onze rechtshulp

Als het voor ons duidelijk wordt dat de Werkgever niet buiten de rechter om tot een gezamenlijke oplossing wil komen en/of we geen kans van slagen zien om jouw doel te behalen, hebben wij het recht om de rechtshulp te beëindigen. Indien je ons verkeerde informatie geeft en/of informatie te laat aanlevert zijn we gerechtigd om de rechtshulp te stoppen. Ook als de Werkgever het juridische conflict bij de rechtbank, arbitrage- of geschillencommissie brengt, stopt onze rechtshulp. Wil je dat wij namens jou procederen? Dat kan, maar onder andere voorwaarden. Lees hier meer over procederen bij de rechter.*

Wat doe jij voor ons?

Wij houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen in jouw dossier. Wij verwachten van jou dat jij ons op de hoogte houdt van alle veranderingen, en dat je op tijd informatie aan ons geeft als wij daarom vragen. Doe je dit niet, dan kunnen wij ons werk niet goed en/of niet op tijd doen. Als jij ons bewust verkeerde of onvolledige informatie geeft, hebben wij het recht om de dienstverlening per direct te beëindigen.

Overig

Deze productvoorwaarden zijn alleen van toepassing op het buitengerechtelijk onderhandelen met een wederpartij (Werkgever) voor juridische conflicten ten aanzien van ontslag die je als werknemer hebt.

JRST is verzekerd voor beroepsfouten van juridische specialisten die voor JRST werken. Wanneer een van onze juristen een beroepsfout heeft gemaakt, vergoeden we de schade die je hebt geleden. Je kunt maximaal het bedrag vergoed krijgen dat onze aansprakelijkheidsverzekering in de betreffende situatie uitkeert.

Wanneer er een belangenconflict ontstaat tussen twee klanten van JRST, is JRST niet verplicht om juridische bijstand of advies te verlenen. Wij zullen dan het bedrag wat je al aan ons betaald hebt, aan jou terugbetalen.

Wij behandelen alleen zaken waarop het Nederlands recht van toepassing is, en de Nederlandse rechter bevoegd is.

Upgraden

Indien je voor een pakket 1 of 2 gekozen hebt, en je er gaandeweg achter komt dat je toch een ander pakket, kun je jouw pakket upgraden naar het volgende pakket. De meerkosten die hieraan verbonden zijn, dienen

Niet goed geld terug garantie:

Wat houdt de garantie in

Wanneer je niet tevreden bent over onze dienstverlening, rechtshulp bij ontslag, kun je tot 14 dagen nadat JRST haar werkzaamheden voor jou heeft beëindigd een klacht indienen. In deze klacht dien je gemotiveerd te omschrijven waarom je niet tevreden bent en waarom je recht zou hebben op teruggave van de door jou reeds betaalde gelden voor de dienstverlening. Let op: teruggave ziet niet op kosten van derden, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten etc.

JRST beoordeelt jouw serieus gemotiveerde klacht. Indien je klacht onvoldoende gemotiveerd is, of er naar het oordeel van JRST geen redelijke grond voor de klacht bestaat, krijg je geen geld terug. Wanneer jouw klacht gegrond wordt bevonden, ontvang je binnen 10 dagen de door jou betaalde gelden ten aanzien van de dienstverlening terug.

JRST heeft te allen tijde het recht om deze garantie te wijzigen, beperken of te stoppen.

 

*Onder rechter, valt ook het procederen bij een arbitrage- of geschillencommissie.

Bespreek je ontslag met ons

Neem contact op